Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Управен одбор

Управниот Одбор на Комората е нејзин орган на управување кој за својата работа му одговара на Собранието на Комората МАСИТ. Оперативното управување, работење и донесување на одлуки во име на МАСИТ, освен оние кои се останати во надлежност на Собранието, како делегирано право ги врши Управниот Одбор избран од Собранието.

Управниот Одбор брои 9 члена – лица претставници на компаниите членки на МАСИТ, кои поднесуваат полномошно за претставување на членката. Изборот на членови на Управниот Одбор се врши според Правилник за избор, состав и работа на членови на Управниот Одбор, донесен од страна на Собранието на МАСИТ.

Управниот Одбор има мандат од 3 години од датумот на неговиот избор на редовното годишно собрание. Мандатот е неделлив, така што во случај на престанокот на членство во Управен Одбор на еден или повеќе членови на Управен Одбор, новите членови на Управен Одбор се стекнуваат со мандат само до истекот на мандатот на целиот Управен Одбор.

Работен кворум на Управен одбор се постигнува со присуство на 7 членови на Управниот Одбор. Сите одлуки, Управниот Одбор на МАСИТ ги донесува со обично мнозинство. Секој член на Управниот Одбор на МАСИТ е претставен само со еден глас.

Членови на УО (2019-2022):

 • Анета Антова Пешева - Ултра -  Претседател 
 • Илија Господинов - Ендава - Заменик Претседател
 • Благој Христов - Македонски Телеком
 • Драган Чепујноски - оне.Вип
 • Зоран Лазаревски - Ассеко СЕЕ
 • Теди Цоневски - Неотел 
 • Александар Убавков - Мусала софт
 • Ненад Чубриновски - Инплеер 
 • Владимир Робевски - Исоурце 

 

Членови на УО (2017-2019):

 • Горан Попоски - АСИ - Претседател 
 • Анета Антова Пешева - Ултра - Заменик Претседател 
 • Љупчо Георгиев - Микрософт
 • Мирослав Јовановиќ/Благој Христов - Македонски Телеком
 • Киро Николовски - Макпетрол
 • Петар Индовски - Горд Системи
 • Илија Господинов - Ендава
 • Пандорка Чушкова Мишкова - Брансис


Членови на УО (2015-2017):

 • Горан Попоски - АСИ - Претседател (од 12.04.2016, Заменик Претседател до 12.04.2016)
 • Анета Антова Пешева - Ултра - Заменик Претседател (од 12.04.2016)
 • Љупчо Георгиев - Микрософт (Стефан Плавјански, Микрософт - Претседател до 12.04.2016)
 • Мирослав Јовановиќ - Македонски Телеком
 • Киро Николовски - Макпетрол
 • Петар Индовски - Горд Системи
 • Andrew Brown - Ендава
 • Нора Буклевска - Реактив
 • Бранко Трајковски - Брансис

 

Членови на УО (2013-2015):

 • Слаѓан Михајловски - Infinite Solutions - Претседател
 • Горан Кубелка - Неоком - Заменик Претседател
 • Драган Чепујноски - ОНЕ
 • Илија Прентовски - АССЕКО СЕЕ
 • Боро Антовски - С&Т Македонија
 • Љубомир Христов - Ултра
 • Теди Цоневски - Неотел
 • Илија Стевков - Stone Computers
 • Петар Индовски - Горд Системи
 • Горан Попоски - АСИ
 • Андон Руменов - Реактив
 • Предраг Радојичиќ - Симт
 • Ѓорѓи Гичев - Артисофт
 • Славчо Бујароски - Сигма СБ
 • Бранко Трајковски - Брансис

 

Членови на УО (2011-2013):

 • Игор Бимбилоски - Македонски Телеком - Претседател
 • Илија Секуловски - Семос - Заменик Претседател
 • Драган Чепујноски - ОНЕ
 • Илија Прентовски - АССЕКО СЕЕ
 • Игор Лештар - Сеавус (2011 - 2012)
 • Љубомир Христов - Ултра
 • Боро Антовски - С&Т Македонија
 • Слаѓан Михајловски - Infinite Solutions
 • Илија Стевков - Stone Computers
 • Тони Петрески - Инет
 • Теди Цоневски - Неотел
 • Јасмина Трајковски - ТП Консалтинг
 • Васко Кроневски - Некстсенс
 • Илијанчо Гаговски - Микрософт
 • Горан Здравковски - Еуронетком

 

Членови на УО (2009-2011):

 • Горан Митрески - Кабтел - Претседател
 • Александар Пајковски - Дуна - Заменик претседател
 • Тони Петрески - Инет
 • Киро Николовски - Макпетрол
 • Михаил Петрески - Пексим
 • Владислав Попов - Неоком
 • Предраг Чемерикиќ - Он. Нет
 • Предраг Радојичиќ - Симт
 • Жарко Никодиновски - Нико Компјутери
 • Драган Чепујноски - Космофон
 • Илијанчо Гаговски - Микрософт
 • Анета Бучковска - ФЕИТ
 • Васко Павлоски - ЕЦС
 • Игор Лештар - Севус
 • Петар Индовски - Горд Системи


Членови на УО (2007-2009):

 • Васко Кроневски, Nextsense – Претседател
 • Горан Кубелка, Неоком – Заменик претседател
 • Илија Секуловски – Семос
 • Илијанчо Гаговски – Microsoft
 • Драган Чепујноски– Cosmofon
 • Жарко Никодиновски – НИКО Компјутери
 • Љубомир Христов – Ултра
 • Петар Индовски – Горд системи
 • Илија Прентовски – Пексим
 • Васко Павлоски – ЕЦС
 • Боро Антовски – С&Т Хермес Плус
 • Александар Грибовски – Интраком
 • Виктор Сотировски– Сеавус
 • Предраг Чемерикиќ – Он.Нет
 • Анета Бучковска – ФЕИТ


Членови на УО (2005-2007):

 • Неоком - Ѓорѓи Јосифовски
 • Пексим - Михаил Петрески
 • Ултра - Љубомир Христов
 • С&Т Хермес Плус - Боро Антовски
 • ЕЦС - Васко Павлоски
 • Nextsense - Васко Кроневски
 • Семос - Илија Секуловски
 • Инет - Тони Петрески
 • Еконет - Љубисав Лазаревиќ
 • Горд Системи - Петар Индовски
 • Симт - Предраг Радојичиќ
 • Артисофт - Ѓорѓи Гичев
 • Микрософт - Илијанчо Гаговски
 • Кодекс компјутери - Блажо Ристов
 • Марјан Гушев, ПМФ - Претседател на Советот на ИТ експерти


Членови на УО (2003-2005):

 • Неоком - Ѓорѓи Јосифовски
 • Пексим - Михаил Петрески
 • Ултра - Љубомир Христов
 • С&Т Хермес Плус - Боро Антовски
 • ЕЦС - Васко Павлоски
 • Nextsense - Васко Кроневски
 • Семос - Илија Секуловски
 • Инет - Тони Петрески
 • Горд Системи - Петар Индовски
 • Артисофт - Ѓорѓи Гичев
 • Кодекс компјутери - Блажо Ристов
 • MБС - Ратислав Кардалев
 • Ein-Sof - Љупчо Шарковски
 • Логин системи - Венко Глигоров
 • Ланком компјутери - Јан Роуз

 

ПАТРОН ЧЛЕН

logo_1

 

Поддржувачи

neotel

 

Контакт информации

Стопанска комора за информатички
и комуникациски технологии
ул. „Коста Веселинов“ бр. 6, влез 1, спрат 1
1000 Скопје
тел. 389 75 280 507; 389 78 296 487
е-маил: contact@masit.org.mk

Поврзување

color-facebook-48  color-linkedin-48  color-instagram-48  color-youtube-48  color-twitter-48

Актуелни настани

kon_masit_19